SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER

Firmanavn:           De Gendt Design
org.nr:                  998 444 961mva
Kontaktadresse:   N - Tveitholtane 16, 4724 IVELAND
epost:                   degendtdesign@gmail.com

 1. Betalingsbetingelser:
Alle ordrer betales forut.
Etter avtale netto pr. 10 dager.

 2. Priser:
Prisene i prislisten er oppgitt i norske kroner.
Prislisten er gyldig for ordrer/bestillinger gjort i perioden
angitt på aktuelle prislisten.
Vi tar forbeholdt om evt. trykkfeil.

 3. Reklamasjon:
Må fremsettes skriftlig, senest 2 dager etter mottak av varene.

 4. Tilbud & ordrebekreftelse:
Tilbudene er gyldige i 30 dager etter tilbudets dato. DGD er ikke bundet av tilbudet, og avtale inngår først etter at kunden godtar, og etter sendingen av ordrebekreftelsen.
Kunden er forpliktet å kontrollere ordrebekreftelsen, og fremsette endringer, senest 2 dager etter mottakelse av ordrebekreftelsen. Deretter er ordrebekreftelsen bindende. DGD tar ikke ansvar for evt. feil i ordrebekreftelsen.

 5. Leveringsbetingelser – leveringstid:
Leveringstider/produksjonstider i ordrebekreftelsen er omtrentlig.
Nekter kunden eller er kunden ikke i stand til å motta levering på avtalt tidspunkt, skal kunden ta eventuelle ekstra kostnader i forbindelse hermed, også oppbevaringsomkostninger.

 6. Eiendomsforbehold:
(leverte) varer forblir DGD’s eiendom, inntil betaling (inkl. evt. renter og omkostninger) er fullført.
Kunden er forpliktet til å ta de nødvendige forholdsregler for å beskytte DGD’s eiendomsrett, inntil eiendomsretten er overgått til kunden.

 7. Fraktbetingelser:
Risikoen for varene overgår på kunden ved overgivelse til den som frakter.
Ved alle andre ordrer, pålegges fraktbeløpet fakturaen etter de til enhver tid gjeldende priser.
Ansvar for forsinkelse:
Er det skriftlig avtalt en fast leveringstid, er kunden berettiget, ved overskridelse av mer enn 30 dager, til å skriftlig kreve levering med en ny rimelig leveringstid,
dog ikke kortere enn 30 arbeidsdager.
Dersom DGD utelater å foreta rimelige foranstaltninger til å sikre levering innenfor den fastsatte fristen, er kunden berettiget til å heve avtalen for så vidt det angår den forsinkede levering.
DGD’s ansvar for forsinkelse er til enhver tid begrenset til fakturaverdien av den forsinkede levering.

8. Ansvar for mangler:
Reklamasjon over mangler skal skje skriftlig ved kundens mottakelse av levering, senest 14 dager etter levering. Returnering av varer aksepteres kun etter forutgående skriftlig avtale med DGD. Varer sendt i retur uten forutgående avtale krediteres ikke.

I tilfelle av berettiget reklamasjon er DGD’s ansvar begrenset til vederlagsfri levering av en ny, tilsvarende vare innenfor rimelig tid. DGD er etter eget valg berettiget til isteden å betale kunden en erstatning, som maksimalt kan utgjøre fakturaverdien for varen som er omfattet av mangelen.
Har kunden reklamert over mangler, og det viser seg at det ikke foreligger en mangel, som kan tilregnes DGD, skal kunden erstatte de utgiftene DGD måtte ha hatt i den sammenhengen, fe. frakt, emballering, advokatutgifter, administrasjonskostnader, …

 9. Generelle ansvarsbegrensninger:
Evt. rådgiving i forbindelse med kundens kjøp er av veiledende karakter, og DGD tar derfor ikke ansvar, og er ikke ansvarlig for varens egenhet til bestemte formål. DGD hefter ikke for mangler, forsinkelser, eller andre skader, hvis det skyldes forhold som DGD ved avtalens inngåelse ikke burde være påregnet, herunder krig, terror, ildskade, blokader, mobilisering, import- og eksportrestriksjoner, politiske uroligheter, streiker, lockout, mangel på arbeidskraft eller vareleveranser, uvanlige naturhendelseer eller lignende.

 10. Produktansvar:
DGD påtar seg produktansvar i henhold til den enhver tid gjeldende lovgiving herom, men påtar seg ikke ansvar i videre omfang enn hva der følger av loven. Ethvert u lovbestemt produktansvar utviklet i norsk rettspraksis er således uttrykkelig fraskrevet.
DGD er i ingen tilfelle ansvarlig for driftstap, avansetap eller andre direkte tap.

 11. DGD’s immaterielle rettigheter:
Kunden er kjent med at alle immaterielle rettigheter til DGD’s varemerker og design tilkommer DGD, således at kunden alene er berettiget til å anvende disse med DGD’s forutgående skriftlige tillatelse.

 12. Opplysninger:
DGD påtar seg intet ansvar for mulige feil i kataloger, brosjyrer og andre trykk eller for eventuelle feiltolkninger av de herved gitte opplysninger.

 13. Lovvalg:
denne avtalen er underlagt norsk lov.